Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023
Ngày cập nhật 17/09/2023

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ PHƯỜNG AN TÂY NĂM 2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG AN TÂY

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 48 /KH-UBND

An Tây, ngày  31  tháng 3 năm 2023


KẾ HOẠCH

Triển khai Chuyển đổi số phường An Tây năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 2096/KH-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2023 của UBND Thành phố Huế về triển khai Chuyển đổi số Thành phố Huế năm 2023, Ủy ban nhân dân phường xây dựng Kế hoạch triển khai Chuyển đổi số năm 2023, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH.

- Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

- Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

- Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030;

- Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt chương trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến 2030;

- Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021;

- Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế phiên bản 2.0;

- Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế phiên bản 1.0;

- Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương đầu tư dự án Triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Nghị định 42/2022/NĐ/CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia;

- Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030;

- Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế 2.0;

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Chương trình hành động số 120/CTr-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025;

- Kế hoạch số 8811/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc triển khai chương trình Chuyển đổi số thành phố Huế giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Kế hoạch số 2096/KH-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2023 của UBND Thành phố Huế về triển khai Chuyển đổi số Thành phố Huế năm 2023

II. MỤC TIÊU.

a) Phát triển chính quyền số

- Triển khai kết nối hạ tầng mạng băng thông rộng trên mạng chuyên dùng của Chính phủ để đáp ứng triển khai các dịch vụ số, đảm bảo an toàn thông tin.

- 95% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường đạt tỷ lệ tối thiểu là 55%.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%; trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%.

- 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền.

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật.

- Phấn đấu 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy định tại Quyết định số 54/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 được triển khai đúng yêu cầu; 95% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- 100% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

- 100% cán bộ, công chức tham gia chương trình tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% cán bộ, công chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

b) Phát triển kinh tế số

- Tuyên truyền vận động doanh nghiệp ở các lĩnh vực, ngành nghề triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia vào các hoạt động giao dịch điện tử trên môi trường mạng; Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với việc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

c) Phát triển xã hội số

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 70%;

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 50%;

- Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn có kết nối internet băng thông rộng đạt 80%;

- Phấn đấu tỷ lệ người dân trên địa bàn được hỗ trợ hướng dẫn tiếp cận nền tảng đào tạo trực tuyến Quốc gia nâng cao nhân thức và kỹ năng số đạt 90%;

- Tỷ lệ người dân trên địa bàn có cài đặt Hue-S đạt 80%;

- Phấn đấu tỷ lệ người dân trên địa bàn được hỗ trợ tạo lập tài khoản định danh điện tử đạt 100%; 50% người dân trên địa bàn được kích hoạt tài khoản thanh toán số (Ví điện tử Hue-S); 50% người dân trên địa bàn có sử dụng hình thức thanh toán điện tử hoặc mua hàng trực tuyến.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

(Kèm phụ lục nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số phường năm 2023).

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp.

- Quảng bá hình ảnh, nét đẹp, thành tựu văn hóa, xã hội người dân, chính quyền của phường và thành phố Huế trên các phương tiện thông tin truyền thông và mạng xã hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin liên quan đến các vấn đề của thành phố và phường đến người dân trên địa bàn biết, tiếp cận thông tin nhanh, minh bạch đến với người dân trên địa bàn.

- Thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng phổ biến kỹ năng thanh toán, tiếp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, kỹ năng phân biệt tin thật, giả trên các trang mạng xã hội, an toàn thông tin trong quá trình sử dụng mạng internet.

- Ứng dụng các nền tảng đào tạo kỹ năng số cho người dân; ứng dụng các nền tảng, kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp…

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Phối hợp Công ty Cổ phần viễn thông FPT - Chi nhánh Huế trong việc tuyên truyền doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ ứng dụng ví điện tử Hue-S để đẩy mạnh thanh toán trực tuyến (giao tiếp không chạm) các dịch vụ công toàn trình và một phần cũng như nhu cầu hàng ngày của tổ chức, người dân, du khách.

3. Thu hút nguồn lực công nghệ thông tin.

Có chế độ hỗ trợ cho công chức kiêm nhiệm về chuyển đổi số và an toàn thông tin đê nâng cao chất lượng làm công tác thông tin, truyền thông, bảo mật

4. Giải pháp thúc đẩy phát triển Chính quyền số.

- Tiếp tục duy trì, nâng cấp, phát triển chính quyền số phục vụ cơ quan nhà nước trên cơ sở kết hợp thế mạnh của mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng internet nhằm phục vụ kết nối liên thông, xuyên suốt.

- Duy trì, nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử phường An Tây. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và Nghị định số 42/2022/NĐ/CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

5. Kinh tế số.

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với việc triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện trợ giúp doanh nghiệp thực hiện việc quảng bá sản phẩm và cung cấp dịch vụ trên các sàn thương mại và nền tảng số.

6. Xã hội số.

- Tuyên truyền, hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn phường.

- Tham gia chương trình đào tạo, tập huấn đội ngũ kiêm nhiệm công nghệ thông tin và chuyển đổi số do các cấp tổ chức.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Ngân sách nhà nước; nguồn đầu tư của doanh nghiệp, xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Văn phòng uỷ ban:

- Chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể để tham mưu UBND phường triển khai kế hoạch này.

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2. Tài chính – Kế toán:

Tham mưu UBND phường bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023, kinh phí triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đúng quy định.

3. Văn hoá – Thông tin:

- Phối hợp văn phòng uỷ ban tuyên truyền chuyển đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về chuyển đổi số thông qua chuyên trang, chuyên mục trên trên hệ thống truyền thanh FM, trang thông tin điện tử, công thông tin điện tử.

- Tuyên truyền đến người dân, tổ chức thanh toán các loại phí thông qua ví điện tử Hue-S.

4. Các công chức chuyên môn:

- Tuỳ theo nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Văn phòng uỷ ban để triển khai kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch Chuyển đổi số Phường An Tây năm 2023, UBND phường kính đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-UBND thành phố Huế;

-Đảng ủy phường;

-Chủ tịch và các PCT UBND phường;

-Mặt trận và các đoàn thể phường;

-Công chức phường;

-Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sơn

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 718.245
Truy cập hiện tại 2