Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường năm 2023
Ngày cập nhật 17/09/2023

Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, tạo đột phá mạnh mẽ có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng chính phủ, bảo đảm các nhiệm vụ Đề án 06 phải được thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra trong năm 2023, góp phần phục vụ thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát huy sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan với quyết tâm cao, chỉ đạo xuyên suốt, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên cơ sở thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận cao trong xã hội

Thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp linh hoạt, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể, rõ người, rõ việc thực hiện, đảm bảo thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, có tác động tích cực đến ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế, xã hội của phường.

- Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ thướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 với phương châm triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; chuyển từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, để chậm, muộn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

*Nội dung, nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên:

a)Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư

+Phối hợp Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để đề xuất.

b) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Triển khai dịch vụ công liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và dịch vụ công liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí

- Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ thướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 với phương châm triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; chuyển từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, để chậm, muộn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

- Đẩy mạnh việc số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ (số hóa tại Bộ phận Một cửa cấp xã từ 01/6/2023...)

- Tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an

- Duy trì kết nối, khai thác Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế và ứng dụng Hue-S phục vụ định danh, xác thực, tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cung cấp tiện ích cho người dân.

- Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021.

-Hiện đại hóa Bộ phận Một cửa cấp góp phần thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, tạo chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ của công chức

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; Thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó cần phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng và Bộ phận một cửa cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả

c) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội :

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn phường tăng cường việc thu học phí và thực hiện các khoản thu, chi khác qua phương tiện điện tử, bảo đảm đúng mục tiêu theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số

- Tuyên truyền các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở khác có chức năng lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, làm giàu dữ liệu dân cư.

d) Phục vụ công dân số 

- Tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD đối với 100% công dân đủ 14 tuổi trong năm 2023 cư trú trên địa bàn.

- Đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 đối với 100% công dân đủ 14 tuổi trở lên có đủ điều kiện

- Tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia

e) Công tác tuyên truyền :

-Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Đề án 06, nhất là các tiện ích của CCCD, định danh điện tử (VNeID); các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng bằng nhiều hình thức (pano, áp phích, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận Một cửa, màn hình tivi...).

- Chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân (nhất là nhóm có trình độ CNTT hạn chế) thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử. Tăng cường việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng và Bộ phận Một cửa trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

     

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 322.685
Truy cập hiện tại 6